Električni ormani služe za ugradnju električne opreme koja se koristi za razvod, komandovanje, signalizaciju i slično. Prema mestu ugradnje, tj. montaže, mogu biti za otvorene prostore ili unutračnje prostorije. U ormane se ugrađuju električni aparati, motori i druga oprema koja je osetljiva na pojavu kondenzacije (orošavanja). Kondenzacija se javlja pre svega u ormanima za otvorene prostore ali se može javiti i u ormanima za unutrašnje prostorije. Najčešće se javlja pri naglim promenama temperature okoline, tj. kada temperature okoline naglo poraste a temperatura u unutrašnjosti ormana se znatno sporije menja. Tada se vlaga iz vazduha kondenzuje pre svega na metalnim površinama, te dolazi do korozije ili slabljenja izolacije ugađenih aparata.

Posledice kondenzacije ali i povećane vlage u vazduhu mogu biti slabljenje izolacije, mehanički kvarovi na pokretnim delovima (sklopke, motori itd.), kao i narušavanje izgleda same opreme.

Kao prevencija pojave kondenzadije i povećane vlažnosti vazduha koristi se kombinacija grejanja i ventilacie ormana. Ventilacija se ostvaruje prirodnim strujanjem vazduha tako što se naprave otvori u gornjem i donjem delu ormana. Ovi otvori treba da budu takvi da sprečavaju prodor vode i stranih tela u skladu sa deklarisanim stepenom zaštite (IP).

Grejanje ormana se vrši ugradnjom električnih grejača. Grejači se smeštaju u donji deo ormana, neposredno iznad donjeg otvora za ventilaciju.. Time se postiže da kroz orman struji zagrejan i suv vazduh. Snaga grejača zavisi od veličine ormana i obično se kreće u rasponu od 50 – 200 W, najčešće 150 W. Treba imati u vidu da ovi grejači služe za prevenciju kondenzacije a ne za zagrevanje prostora unutar ormana i zbog toga se ugrađuju kako u ormane za otvorene prostore tako i u ormane za unutračnje prostorije.

Eltrans u svom proizvodnom programu ima sledeće grejače za prevenciju kondenzacije:

– orebreni grejači,
– patronski grejači,
– cevni grejači,
– pločasti grejači i drugi.